WALNE, SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1 rok temu | 08.11.2021, 18:53
WALNE, SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Łódzkiego Klubu Hokejowego na podstawie statutu klubu, zaprasza na: WALNE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE zebranie członków klubu w dniu 26 listopada 2021r.

Pierwszy termin zebrania – 26 listopada 2021 r.  godzina 16.30

Drugi termin zebrania – 26 listopada 2021 r.  godzina 17.00

Miejsce zebrania:

Łódź ul. Nawrot 94/96 budynek Polskiego Związku Głuchych

Porządek obrad:

1.       Otwarcie zebrania.

2.       Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Zatwierdzenie Regulaminu zebrania.

5.       Wybór komisji skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.

6.       Przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres kadencji.

7.       Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.

8.       Wybór członków Zarządu.

9.       Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

10.   Wolne wnioski, dyskusja.

11.   Zamknięcie obrad.

Zarząd Łódzkiego Klubu Hokejowego przypomina, iż zgodnie ze Statutem (§8 pkt 8) prawo uczestniczenia w zebraniach, prawo poddawania ocenie działalność Klubu i jego organów, a także składanie postulatów wobec władz Klubu oraz prawo wybierania i zgłaszania się do władz Klubu posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Klubu po 3 miesięcznym okresie członkostwa.

Paragraf 8 Statutu określa, że członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która złoży deklaracje członkowską, zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów obowiązujących w Klubie, będzie czynnie uczestniczyła w życiu Klubu oraz opłacała regularnie składki członkowskie.

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć tylko członkowie Klubu, zgodnie z zapisami Statutu.

REGULAMIN ZEBRANIA : (tutaj)

STATUT STOWARZYSZENIA: (tutaj)

Udostępnij