STATUT

Statut Stowarzyszenia

ŁÓDZKI KLUB HOKEJOWY

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Łódzki Klub Hokejowy (w skrócie ŁKH Łódź), w dalszej części statutu zwane Klubem.

2.      Klub ma formę prawną stowarzyszenia, które jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, porządkiem prawnym określonym w ustawach, postanowieniami statutów i regulaminów związków sportowych, sportowych organizacji międzynarodowych oraz zarejestrowanym Statutem Klubu.

3.      Siedzibą klubu jest miasto Łódź.

4.      Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łodzi i województwa łódzkiego.

5.      Dla realizacji swoich celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem prawa tych państw.

§2

1.      Klub może być członkiem ogólnopolskiego związku sportowego oraz innych stowarzyszeń o podobnych celach, zarówno polskich jak i międzynarodowych.

Rozdział II

Cele i środki działania

§3

1.      Klub kieruje się zasadą społecznego funkcjonowania, opierając swą działalność na pracy społecznej członków.

2.      Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, którymi mogą być zarówno członkowie stowarzyszenia, jak i osoby trzecie.

3.      W  umowach między stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący lub inny członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale.

§4

 1. Celem działania Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób do uprawiania sportu, poprzez:

a)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób do uprawiania sportu,

b)      organizowanie i propagowanie działalności sportowej, w szczególności hokeja na lodzie i hokeja na rolkach,

c)      kontynuowanie tradycji hokejowych w Łodzi i regionie łódzkim,

d)     popularyzacja wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej, 

e)      dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny społeczeństwa,

f)       promocję zdrowia i zdrowego trybu życia,

g)      prowadzenia działań z zakresu edukacji zdrowotnej, dostosowaną do potrzeb różnych grup społecznych w szczególności do dzieci i młodzieży,

h)      prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży

i)        zapewnienie dzieciom i młodzieży udziału w sporcie, rekreacji ruchowej oraz obozach koloniach i półkoloniach,

j)        współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży w zakresie krzewienia kultury fizycznej, propagowania zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku.

k)      kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych, etycznych i fizycznych,

l)        podnoszenie kultury odbioru imprez sportowych przez widzów,

m)    współtworzenie bazy sportowej dla wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej,

n)      kształtowanie postaw patriotycznych w duchu obronności kraju,

o)      propagowanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym,

p)      upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

§5

Dla realizacji swoich celów statutowych Klub może podejmować następujące działania:

a)      prowadzić działalność w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej,

b)      organizować i prowadzić szkolenia sportowe w zakresie hokeja na lodzie, hokeja na rolkach zawodników wszystkich grup wiekowych,

c)      organizować i prowadzić szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich.

d)     organizować zajęcia, zawody, obozy sportowe, ogólnorozwojowe i obronne, półkolonie oraz imprezy sportowo-rekreacyjne  dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

e)      brać udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych, zawodach, obozach organizowanych przez organizowanych przez polskie związki sportowe, okręgowe związki sportowe, stowarzyszenia sportowe oraz inne powołane do tego organizacje,

f)       propagować wśród społeczeństwa idei wychowania fizycznego, sportu, rekreacji  ruchowej i rehabilitacji ruchowej,

g)      organizować zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym,

h)      prowadzić działalność wychowawczą i popularyzatorską w zakresie kultury fizycznej, w szczególności dotyczącą  hokeja na lodzie i rolkach,

i)        wspierać działalność uczniowskich klubów sportowych,

j)        wydawać materiały promocyjne, biuletyny informacyjne, prowadzić  działalność reklamową na obiektach sportowych podczas wydarzeń sportowych,

k)      współpracować ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży w zakresie krzewienia kultury fizycznej, propagowania zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku,

l)        wspomagać działania służące budowie obiektów sportowych oraz produkcji specjalistycznego sprzętu sportowego,

m)    realizować inne zadania określone prawem oraz wykonywać w tym zakresie czynności zlecone przez władze i organy administracji państwowej i samorządowej.

§ 6

 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Klub może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego na podstawie zapisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 2. Dla realizacji swoich celów statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Klubu przeznaczony jest w całości na realizację celów statutowych.
 4. Zakres działalności odpłatnej i gospodarczej określa w uchwale Zarząd Klubu.

Rozdział III

Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie klubu dzielą się na:

a)      członków zwyczajnych,

b)      członków wspierających,

c)      członków honorowych.

§8

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską, zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów obowiązujących w Klubie, będzie czynnie uczestniczyła w życiu klubu oraz opłacała regularnie składki członkowskie.

2.      Członkiem zwyczajnym może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.      Osoby niepełnoletnie mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, być członkami zwyczajnymi Klubu pod warunkiem przedstawienia na to pisemnej zgody rodziców lub opiekunów (przedstawicieli ustawowych).

4.      Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

5.      Członkom zwyczajnym w wieku poniżej 16 lat przysługują uprawnienia wymienione w ust. 7 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

 1. Przyjmowanie członków Klubu następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu

po złożeniu pisemnej deklaracji, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

a)      wybierać i być wybieranym do władz i organów Klubu po 3 miesięcznym okresie członkowskim,

b)      reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych,

c)      uczestniczyć w zebraniach Klubu,  

d)     poddawać ocenie działalność Klubu i jego organów, a także wysuwać postulaty wobec władz Klubu,

e)      korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu;

f)       nosić znaczek klubowy

8.      Obowiązki członka zwyczajnego:

a)      godne reprezentowanie barw Klubu,

b)      branie czynnego udziału w pracach Klubu,

c)      dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego, intelektualnego i etycznego,

d)     przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

e)      regularne opłacanie składek członkowskich,

f)       poszanowanie własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa.

§9

1.      Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która wspiera materialnie lub w inny sposób cele Klubu.

 1. Przyjmowanie członków wspierających Klubu następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu po złożeniu pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo:

a)      noszenia znaczka klubowego,

b)      korzystania z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał zarządu,

c)      korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych przez Zarząd członkom wspierającym.

§10

1.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, której Walne Zebranie Członków nada ten tytuł w uznaniu jej szczególnych zasług dla Klubu i sportu.

2.      Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Klubu.

3.      Członek honorowy zwolniony jest od wszelkich świadczeń na rzecz Klubu i korzysta ze wszystkich praw członkowskich.

§11

Cudzoziemiec może być:

a)      członkiem zwyczajnym - o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      członkiem wspierającym - niezależnie od miejsca przebywania, o ile materialnie lub w inny sposób wspiera działalność Klubu.

§12

 1. Utrata praw członkowskich następuje obligatoryjnie w przypadku:

a)      pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej Zarządowi Klubu,

b)      śmierci członka,

c)      skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na karę utraty praw publicznych,

d)     uzyskania zezwolenia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez

odpowiedni polski związek sportowy w przedmiocie zmian barw klubowych przez zawodników (zezwolenie, o którym mowa powyżej może być udzielone przez Zarząd po uregulowaniu zobowiązań, przyjętych wobec Klubu). Wypożyczenie zawodnika do innego Klubu nie jest zmianą barw klubowych.

 1. Utrata praw członkowskich może również nastąpić uchwałą Zarządu Klubu z powodu:

a)      po udowodnieniu członkowi działania na szkodę Klubu,

b)      niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,

c)      nie przestrzegania statutu i regulaminów Klubu.

 1. W przypadku członków- zawodników ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust.1 pkt a oraz w ust. 2 pkt. a, b, c nie jest równoznaczne ze zgodą na zmianę barw klubowych.
 2. Decyzja o pozbawieniu praw członkowskich jest przekazywana w ciągu 14 dniu od daty podjęcia.
 3. Decyzja o pozbawieniu praw członkowskich jest przekazywana osobiście bądź listem poleconym.
 4. Pozbawieni praw członkowie, mogą odwoływać się na piśmie od tej decyzji do Walnego Zebrania, w terminie jednego miesiąca od otrzymania decyzji o utracie praw członkowskich. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Klubu.

§13

 1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę na rzecz rozwoju

sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe – członkowie Klubu mogą być wyróżniani

uchwałą Zarządu Klubu:

a)      pochwałą,

b)      dyplomem uznania,

c)      nagrodą pieniężną lub rzeczową - po akceptacji Komisji Rewizyjnej,

d)     wyróżnieniem za zasługi dla ŁKH

e)      nadaniem godności Prezesa Honorowego,

f)       nadaniem godności Członka Honorowego.

 1. Postanowienia ust.1 pkt. e i f nie stosuje się do członków niepełnoletnich.

Rozdział IV

Organy klubu

§14

1.      Organami Klubu są:

a)      Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

2.      Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.

§15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Członków może mieć charakter Zebrania Zwyczajnego lub Zebrania Nadzwyczajnego.
 3. Walne Zebranie Zwyczajne mają charakter Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych lub Sprawozdawczych.

§16

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd Klubu – jeden raz na  dwa lata a Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jeden raz na 4 lata.
 2. O terminie Walnego Zebranie wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd

Klubu zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia

Zebrania, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz publikację informacji na stronie internetowej Klubu.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a)      uchwalenie programu działania Klubu,

b)      wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

c)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu z działalności i ich ocena oraz rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

d)     uchwalanie Statutu Klubu lub zmian w nim,

e)      podejmowanie uchwał w sprawach zbywania nieruchomości Klubu,

f)       rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,

g)      nadawanie na wniosek Zarządu Klubu godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego,

h)      rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, członków zwyczajnych oraz uczestników Walnego Zebrania,

i)        podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania,

j)        podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Klubu i jego likwidacji.

§17

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu:

a)      na podstawie uchwały Zarządu Klubu,

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)      na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§18

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania żądania lub podjęcia uchwały o jego zwołaniu.

§19

 1. Do odbywania Walnego Zebranie potrzebna jest obecność co najmniej ½ członków

zwyczajnych.

 1. W przypadku braku wymaganej ilości członków, Walne Zebranie może się odbyć

w II terminie, bez względu na ilość obecnych członków.

 1. Głosowania podczas Walnego Zebrania są jawne, chyba, że w określonych sprawach Walne zdecyduje inaczej.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem sytuacji opisanych w §31 ust 1.

§20

 1. W Walnym Zebraniu udział biorą:

a)      z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,

b)      z głosem doradczym –osoby zaproszone.

 1. W przypadku przekroczenia liczby 200 członków stowarzyszenia w Walnym

Zebraniu z głosem decydującym udział biorą delegaci grup treningowych.

 1. Delegaci grup treningowych wybierani są na Walnych Zebraniach grup zwykłą

większością głosów. Na każdych 5 członków zwyczajnych wybrany być może 1 delegat grupy treningowej.

 1. Delegatem grupy treningowej Klubu może być tylko członek zwyczajny Klubu.
 2. Wybór delegatów grup treningowych następuje raz na cztery lata przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym.
 3. Kadencja delegatów grup treningowych trwa cztery lata

§21

 1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 5 - 7 członków Klubu wybranych na Walnym Zebraniu.
 3. W skład Zarządu winni wejść przedstawiciele każdej z działających grup treningowych.
 4. Nowo wybrany Zarząd zbiera się na swym pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po zakończeniu wyborów i ogłoszeniu wyników i wybiera spośród siebie Prezesa Klubu oraz jednego lub dwóch wiceprezesów.
 5. Na miejsca zwolnione w czasie trwania kadencji, Zarząd ma prawo dokoptować członków Klubu, na nowych członków Zarządu, jednak nie więcej niż 50% swojego składu. W razie zwolnienia ponad 50 % miejsc Zarząd w terminie 1 miesiąca zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu wyboru nowego Zarządu.
 6. W okresie między Walnymi Zebraniami, Zarząd decyduje we wszystkich sprawach dotyczących Klubu – w zakresie swoich kompetencji.
 7. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu przyjętego na swym pierwszym posiedzeniu.
 8. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 9. Członkom Zarządu przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją - po akceptacji Komisji Rewizyjnej.
 10. Utrata praw członka Klubu powoduje automatycznie utratę członkostwa w Zarządzie Klubu.

§22

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

a)      kierowanie pracami Klubu,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie działalności Klubu oraz kontrola ich realizacji,

c)      realizacja uchwał Walnego Zebrania,

d)     zatwierdzanie planów działalności Klubu,

e)      zarządzanie majątkiem Klubu,

f)       składanie sprawozdań z działalności Klubu,

g)      uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów,

h)      zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

i)        uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Klubu,

j)        rozpatrywanie spraw członków Klubu,

k)      wyrażanie zgody na zmianę barw klubowych przez zawodników,

l)        powoływanie i likwidacja grup treningowych oraz dokonywanie okresowej oceny ich działalności,

m)    wybieranie kandydatów na trenerów koordynatorów i trenerów grup treningowych,

n)      prowadzenie gospodarki finansowej Klubu,

o)      prowadzenie gospodarki kadrowej Klubu,

p)      rozpatrywanie skarg i odwołań pracowników i zawodników,

q)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania z listy członków,

r)       ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

s)       podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych stowarzyszeń sportowych,

t)       podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Klubu.

u)      zwoływanie Walnych Zebrań grup treningowych.

§23

 1. Posiedzenia Zarządu Klubu powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu.
 2. W posiedzeniach Zarządu biorą udział wyłącznie członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście

§24

 1. Uchwały Zarządu Klubu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków.
 2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos prowadzącego zebranie.

§25

 1. Dla lepszego wykonywania swoich funkcji, Zarząd może powoływać komisje stałe lub

doraźne.

 1. Komisje pracują według zasad ustalonych przez Zarząd.
 2. Komisje doraźne powoływane są dla wykonania ściśle określonych zadań i po ich wykonaniu ulegają rozwiązaniu.

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, z których wybiera Przewodniczącego.
 3. W skład komisji rewizyjnej mogą wchodzić osoby, które:

a)      nie są członkami zarządu Klubu, nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji 1 członka Komisji.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 3. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją - po akceptacji Zarządu.

§28

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki majątkowej i finansowej Klubu,

b)      zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych i z działalności Zarządu,

c)      kontrola opłacania składek członkowskich,

d)     składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach wraz z oceną działalności Zarządu Klubu,

e)      przedstawianie Zarządowi Klubu wniosków merytorycznych dotyczących działalności Klubu,

f)       występowanie z wnioskiem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

g)      występowanie jako strona w  umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim - Przewodniczący lub inny członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale.

 1. Kontrola całokształtu działalności, winna odbywać się jeden raz w roku.

§29

 1. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.

Rozdział V

Majątek klubu

§30

 1. Majątek Klubu stanowią:

a)      ruchomości,

b)      nieruchomości,

c)      prawa majątkowe,

d)     fundusze.

§31

Na fundusze Klubu składają się:

a)      wpływy z wpisów i składek członkowskich,

b)      dochody z działalności statutowej,

c)      dotacje,

d)     subwencje, zapisy i darowizny,

e)      wpływy z działalności gospodarczej.

§32

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Związku, wymagają dla swojej ważności podpisów dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VI

Zmiana statutu, likwidacja i rozwiązanie stowarzyszenia

§33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję Likwidacyjną.

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR GŁÓWNY
PATRON MEDIALNY
SPONSOR WSPIERAJĄCY
INSTYTUCJE PUBLICZNE