Pracownicy

  • SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH

Łódzki Klub Hokejowy, ul. Popiełuszki 13b , 94-052 Łódź zgodnie z wymaganiami art.13 RODO

   (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

   Łódzki Klub Hokejowy, ul. Popiełuszki 13b , 94-052 Łódź, informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach.

   Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w stowarzyszeniu Łódzki Klub Hokejowy:

   Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Łódzki Klub Hokejowy, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Łódzkiego Klubu Hokejowego, ul. Popiełuszki 13b , 94-052 Łódź, w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie lkhlodz.com. Łódzki Klub Hokejowy nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.  Łódzki Klub Hokejowy nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: hokejlodz@o2.pl

    Łódzki Klub Hokejowy, informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

    Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie: Łódzki Klub Hokejowy, ul. Popiełuszki 13b , 94-052 Łódź, w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO.Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych lub telekomunikacyjnych.Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny.
  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres). Dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia. Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko,  treść informacji.

PRACOWNICY

[ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O PRACĘ LUB NA PODSTAWIE INNYCH UMÓW CYWILNO PRAWNYCH]

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszym stowarzyszeniu: Łódzki Klub Hokejowy, ul Popiełuszki 13 b 94-052 Łódź, w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane

1.     w zakresie zawartej umowy dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO,

2.     w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy, udzielanie świadczeń socjalnych, korzystanie z uprawnień rodzicielskich) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO,

3.     w zakresie potwierdzania zaświadczeń dla banku lub innych instytucji w oparciu o uzasadniony cel administratora danych, jakim jest zachowanie dowodu do potwierdzenia wystawionego zaświadczenia są przetwarzane w oparciu o art.6 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i niepodanie ich uniemożliwia zatrudnienie lub wystawienie zaświadczenia o zarobkach na druku. Odbiorcy danych osobowych określeni są w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, banki, instytucje i sklepy dla celów wystawienia faktur VAT.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  •    50 lat w zakresie akt osobowych, umów zleceń ze składką ZUS, list płac i kart wynagrodzeń,
  •   25 lat w zakresie organizacji służby przygotowawczej, wypadków zbiorowych i śmiertelnych,
  •   10 lat w zakresie zgłoszeń do ZUS, wypadków indywidualnych przy pracy oraz w drodze do / z pracy,
  • 5 lat w zakresie umów zleceń i o dzieło bez składki ZUS, zaświadczeń dla pracowników, potrąceń pracowniczych, organizacji staży i praktyk oraz prac społecznie użytecznych, kartotek przydziału odzieży,
  • 3 lat w zakresie dokumentów dotyczących czasu pracy (harmonogramy, listy obecności, wnioski urlopowe, książki wyjść, delegacje), wnioski i oświadczenia dotyczące świadczeń z ZFŚS.

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR GŁÓWNY
PATRON MEDIALNY
SPONSOR WSPIERAJĄCY
INSTYTUCJE PUBLICZNE