Kontrahenci

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELIDANYCH OSOBOWYCHŁódzki Klub Hokejowy, ul. Popiełuszki13b , 94-052 Łódź zgodnie z wymaganiami art.13 RODO

   (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

   Łódzki Klub Hokejowy, ul. Popiełuszki 13b , 94-052Łódź, informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanymponiżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1RODO. Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych,odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnegow stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach.

   Treść obowiązkuinformacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowychprzetwarzanych w stowarzyszeniu Łódzki Klub Hokejowy:

   Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przezŁódzki Klub Hokejowy, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ichpoprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lubograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesieniasprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie ŁódzkiegoKlubu Hokejowego, ul. Popiełuszki 13b , 94-052 Łódź, w godzinachurzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie lkhlodz.com. Łódzki Klub Hokejowynie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujeprofilowania tych danych.  Łódzki KlubHokejowy nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczymi nie przekazuje danych poza ten obszar. Kontakt do osoby odpowiedzialnejza ochronę danych osobowych: hokejlodz@o2.pl

    Łódzki KlubHokejowy, informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodniez zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzeniaprzetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym ieuropejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,ul. Stawki 2.

    Spełniając obowiązek informacyjnywobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy lubnumer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie: Łódzki Klub Hokejowy,ul. Popiełuszki 13b , 94-052 Łódź, w celach komunikacji, na podstawie art.6ust.1 lit. f) RODO.Podanie danych wynika z potrzeby szybkiegokontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwempoczty lub kuriera. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadziedalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w groniewiększej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych lub telekomunikacyjnych.Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny.
  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres). Dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia. Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko,  treść informacji.

KONTRAHENCI

       Spełniającobowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, żePaństwa dane osobowe przetwarzane są w naszym stowarzyszeniu: Łódzki KlubHokejowy, ul. Popiełuszki 13b, 94-052 Łódź

w celach związanych:

  •          zewspółpracą biznesową lub dostawą / kupnem towarów i usług i są przetwarzane wzakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej napodstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO,
  •          wzakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe,rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawieart.6.ust.1 lit. c) RODO,
  •          wzakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciuo art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich niepodanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez:         

  • 5lat podatkowych od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonegofakturą.
  • 10lat od zakończenia trwania umowy.
  • 5lat po ustaniu użytkowania danego programu księgowego.

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR GŁÓWNY
PATRON MEDIALNY
SPONSOR WSPIERAJĄCY
INSTYTUCJE PUBLICZNE