Zawodnicy wraz z opiekunami

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCHŁódzki Klub Hokejowy, ul. Popiełuszki 13b , 94-052 Łódź zgodnie z wymaganiami art.13 RODO

   (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

   Łódzki Klub Hokejowy, ul. Popiełuszki 13b , 94-052 Łódź, informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach.

   Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w stowarzyszeniu Łódzki Klub Hokejowy:

   Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Łódzki Klub Hokejowy, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Łódzkiego Klubu Hokejowego, ul. Popiełuszki 13b , 94-052 Łódź, w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie lkhlodz.com. Łódzki Klub Hokejowy nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.  Łódzki Klub Hokejowy nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: hokejlodz@o2.pl

    Łódzki Klub Hokejowy, informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

    Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie: Łódzki Klub Hokejowy, ul. Popiełuszki 13b , 94-052 Łódź, w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO.Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych lub telekomunikacyjnych.Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny.
  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres). Dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia. Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, waga i wzrost zawodnika, numery licencji,  treść informacji.

1.     ZAWODNICY WRAZ Z OPIEKUNAMI

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszym stowarzyszeniu Łódzki Klub Hokejowy, ul Popiełuszki 13b , 94-052 Łódź , w celach związanych z:

  1. uczestnictwem dziecka / podopiecznego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Łódzki Klub Hokejowy oraz Polski Związek Hokeja na Lodzie na podstawie art.6 ust.1 lit. c) oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO,
  2. pozyskaniem licencji zawodnika, na podstawie art.6 ust.1 lit. c) oraz art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Dane dziecka / podopiecznego będącego uczestnikiem współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Łódzki Klub Hokejowy, oraz Polski Związek Hokeja na Lodzie, przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. c) w związku z realizacją wewnętrznych przepisów organizacji sportowych, oraz przepisów ustawy o sporcie oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

  •          dziecko - imię, nazwisko, PESEL, numer paszportu, adres, telefon, data i miejsce urodzenia, e-mail, obywatelstwo; wzrost, waga, numer licencji zawodniczej, wizerunek utrwalony na stronach administrowanych przez klub.

    Odbiorcami danych osobowych są organizatorzy zawodów oraz firmy współuczestniczące w organizacji zawodów, związki sportowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, przychodnie sportowe, dziennikarze, sędziowie, social media, odbiorcy stron internetowych i współuczestnicy imprez sportowych, kibice.

  •          opiekun prawny / rodzic - imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania, wizerunek utrwalony podczas imprez i zawodów sportowych opublikowany na stronach administrowanych przez klub.

    Podanie danych teleadresowych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych lub telekomunikacyjnych. Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.: bezpośrednio od Państwa, co uznajemy jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres).

    Dane osobowe zawodnika i rodziców utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 5 lat od momentu rezygnacji zawodnika ze współzawodnictwa sportowego lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia w ramach Łódzkiego Klubu Hokejowego.

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR GŁÓWNY
PATRON MEDIALNY
SPONSOR WSPIERAJĄCY
INSTYTUCJE PUBLICZNE